Feb 12, 2010

نمآهنگِ میان خطبه


--- ...این روزها همه جایی برای زِر زِر دارند، آه ---

این جا را ساخته ایم برای زِرتُ زِورت . بلاخره نمی شود که همه عمر به حرف های حسابی با آدم های حسابی بگذرد که، یک قسمت اش هم زائدات مغزی است

No comments:

Post a Comment