Oct 28, 2011

نادان در حد اعلأ


اوشان و ایشان

Oct 20, 2011

دم دسگا خدا


وقتی سرِ دیگران چیزی بیاید "انتقام الهی" است و سرِ خودشان آید، "امتحان الهی"‏.‏

رو و دیگر هیچ. D:

Oct 11, 2011

ایده‌آلِ آسان


یکی از پیآمد‌های بلاگ نوشتن برای آدم‌های ایده‌آلیست، کوچک شدن دنیا است. ‏