Nov 23, 2012

حق بدهیم؟


.به آدم‌ها حق بدهیم که گاهی برای خودشان عصبانی ول بگردند
 
به آدم‌های کم‌ظرفیت
به آدم‌های بی‌شخصیت
به آدم‌های حقیر
به آدم‌های ضعیف

Nov 3, 2012

زِررررررررررررررررررِ مُفت


نمکی برو کنار
زر می‌زنم زرررررر
زررررررااای مُف مُف می‌زنم 
زززززززززرر می‌زنم زززززززززززر