Mar 29, 2011

ای کمونیست کوچک


آزمودن آزموده‌ها خطاست.

Mar 7, 2011

برای چی سرباز آمریکایی بمیرد؟؟


بخداااااااااا این سران عرب و شعب شان از کوچک تا بزرگ‌شان خیلی رو دارند... تا همین هفته ی پیش زر زر نمی‌کردند آآآآآآمریکاااااااا حق ندارد دخالت در امور لیبی کند؟! الان خواهش هم نمی کنند! امر می‌کنند یالا دخالت کند یالا دخالت کند!‏