May 22, 2012

نمود


پند می‌دهی؟
چند می‌دهی؟
می‌دهی؟
بدهیم؟