Apr 5, 2013

ما مو مو کنان گاو کُشان می‌گردیم

یک عدد شاخ گاو شکستُم 
با نصب رایگان چسباندم از برای خویش 
همه چی عالی است