Oct 28, 2010

مَگَر نان و آب نمی خوریم؟


مغز می چلانی که بلکد نیم خطی یا حالا بیست خطی بریزد و آخرش هم نقطه ای بیاندازی تنگ اش؛ این یعنی چه؟ همه ی ما اینجایی ها مشکل روحی داریم به قران

Oct 21, 2010

از بدبختی خورِ یک انسان


ای خداوند متعال رد کن بیاد
مادرِتو

Oct 17, 2010

غم لال


احتمالاً وقتی بیشتر مردم ام اس گرفتند و اس ام اس بازی کم شد بشود یک سِرچِ خوبی کرد

در اینترنت


گاهی چنان روی نقاط پوکی فشار می آوریم که از بس کوچکند، پیدا نیست چقدر پوکند

Oct 15, 2010

مغز برای چه است؟


.این که می گویند از هر چه بترسی سَرَت می آد، یقیناً به آن معنی نیست که نترسی سَرِت نمی آد

Oct 2, 2010

آری


چیزهای بگیر نگیر دار زور زدن ندارد