May 30, 2010

:p


اگر بدانید قره قوروت را از خشک کردن آبِ کشک یا آبِ دوغ محلی به دست می آورند تعجب نمی کنید؟

---


.بعضی ها حاضرند بمیرند ولی فکر نکنند