Feb 26, 2010

آنتی فود


یک روش جدید برای زنده ماندن پیدا کرده ام و آن غذا نخوردن است
...گاهی وقت ها هم این مدلی است دیگر

No comments:

Post a Comment