Feb 22, 2010

آاااااااااااااااااااااااااااااه قتل لازم


یعنی ِکی بشه یه دونه از این هارو بُکُشم؟؟
از این هایی که تا یه ِزری می زنی افتخاری یه خاطره ای برات میان

No comments:

Post a Comment