Mar 3, 2010

می زنم بمیری ها


هیچ فحشی بدتر از آن نیست که به شما بگویند چقدر شبیه فلانی هستید و فلانی همان کسی باشد که شما از او متنفرید

No comments:

Post a Comment