Mar 8, 2010

اینطوری است


،جاه طلبی اگر در یک آدمی وجود داشت، باید فهمید که این داشته اش حد و مرز ندارد مگر آنکه دچار یک عارضه ی فیزیکی بشود
.و شاید به کل قطع روان

No comments:

Post a Comment