Apr 11, 2010

...نو که می آید


از وقتی که عاقبت برای پسرک همسایه، کامپیوتر خریده اند، دیگر چیزی خانه ی ما جا نمی گذارد

No comments:

Post a Comment