Apr 24, 2010

لطفاً به من محبّت نکن


در بیشتر مواقع، آن هایی که بیشتر از نیازِ شما برای شما عاطفه خرج می کنند، آن هایی هستند که نیاز دارند شما برای آن ها بیشتر عاطفه خرج کنید و چه خرج نکنید و چه خرج کنید در هر دو حالت شما مغبون می شوید. چون هم مدیون شده اید و هم انرژی و عاطفه اتان را بر خلاف میل اتان دور می ریزید. معامله ی سخیفی است دیگر. دو طرف فقط مقداری عاطفه از دست می دهند و با آن تعهد می سازند و زهر مار

No comments:

Post a Comment