Aug 15, 2010

:)


یعنی من بزن ام فقط مردم را پخش کنم؟؟ خدا را خوش می آید؟

1 comment: