Aug 19, 2010

کی به کیه؟


غم انگیز تر از این هست که هر آدمی مشکلات خودش را دارد؟
پس باید چه کار کرد؟ چرا همه ی دنیا نمایشِ من نبود؟ چطور شد؟

1 comment: