Feb 4, 2011

نه؟ :( لطفاً آره


یک سری درک و شعور ها هستند که فقط با کار کردن حاصل می شوند و یک سری درک و شعور ها هم هستند که فقط با تنبلی کردن و در جیب مراقبت فرو رفتن

No comments:

Post a Comment