Nov 29, 2011

نه آیا؟


موفقیت ویژه‌ی ایرانی در کار دوبلری سینما و تلویزیون، می‌تواند علاوه بر آن‌که تاییدی باشد بر توانایی برجسته در این زمینه‌ی بخصوص، نشان دهنده‌ی نداشتن هویت عمیق باشد و نیز توانایی فطری ایشان به تظاهر .‏

1 comment: