Nov 3, 2012

زِررررررررررررررررررِ مُفت


نمکی برو کنار
زر می‌زنم زرررررر
زررررررااای مُف مُف می‌زنم 
زززززززززرر می‌زنم زززززززززززر

2 comments: