Feb 20, 2010

چشم از خودتان است، مثانه هم که از خودتان است


یکی از علائم امراضِ پنهانِ تداخلِ جهان های مجازی، جمع شدگی تعداد متعددی لیوان بغلِ کیبوردهایتان است. اگر متوجه چنین علائمی شدید، راساً دو شاخه را از برق کشیده و سعی کنید در جا با دو گام بلند خود را به توالت برسانید

No comments:

Post a Comment