Feb 20, 2010

ریدمانِ تمدن ها


عقب ماندگی آنجا خودش را نشان می دهد که ملت ها همه، اعم از لای پرِ قوها تا لای تاپاله ها و کارتون خواب ها و کلاش کهنه ها و پیت پَرو ها و پا پَتی ها و... بتوانند به زبان واحدی تکلم کنند


No comments:

Post a Comment