Feb 13, 2010

بوق


هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه

شنوندگان عزیز شنوندگان عزیز توجه کنند. ببینید خواهش می کنم، همگی حضار، ببینید ما دیگر چه بدبخت هستیم که... خیال می کردیم 14 ژانویه والنتاین بوده تمام شده رفته

No comments:

Post a Comment