Mar 2, 2010

اُسکولیسم


ما را چه به دخالت در فروع و شروع لیکن از همان اوان کودکی، درکم نمی شد که یک رکعت با 4 رکعت فرقش چی چی است؟؟


No comments:

Post a Comment