Sep 29, 2010

جورِ حقیقی اش این جوری است


.بعضی وقت ها دست و پا زدن، عین دست و پا نزدنِ همراه با اختناق و نمایش متانت است

1 comment: