Oct 28, 2010

مَگَر نان و آب نمی خوریم؟


مغز می چلانی که بلکد نیم خطی یا حالا بیست خطی بریزد و آخرش هم نقطه ای بیاندازی تنگ اش؛ این یعنی چه؟ همه ی ما اینجایی ها مشکل روحی داریم به قران

1 comment: