Nov 19, 2010

پفک؟؟


این روز ها ما بگوییم: بابا...، آب؟
!می گویند یاد گرفتی فقط سفسطه کنی

1 comment: