Nov 28, 2010

آب را


.ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است به معنی آن نیست که هر وقت هم از لجن بگیری زنده است

No comments:

Post a Comment