Aug 12, 2011

پس لطفاً خودکشی نکن


چیزی که در زیستن نداری، در نزیستن هم نخواهی داشت اش
اقلاً زیستن هست چیزها فراوان در آن، در نزیستن نیست هیچ چیز


No comments:

Post a Comment