Aug 7, 2011

:D لُپِ خَشن


زرد ها"
بی هُده
قرمز نشدند
قرمزی رنگ مَیاندآخته
"... بیهُده بر دیوار


"!!و پدر سرخوشانه همراهِ فرهاد می خواند: "قرمززززی بیــخود، قرمز نشده


No comments:

Post a Comment